Voedselveiligheid en de kwaliteit van voedingsmiddelen in de handel garanderen is een van de verantwoordelijkheden van de Belgische federale overheid. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), en hun ondersteunende diensten zien door middel van onderzoek, beleidsondersteuning en controles toe op de veiligheid van voeding in België.

Europese wetgeving

B0148

Op supranationaal niveau garandeert de Europese Unie de veiligheid van voedsel in Europa. Een belangrijk aandeel van de Belgische wetgeving omtrent voedselveiligheid, landbouw, veeteelt en voedselproductie is dan ook op Europees niveau vastgelegd in verordeningen. De EU-wetgeving voor de hele voedselproductie- en -verwerkingsketen in de EU, en voor de goederen die worden ingevoerd en uitgevoerd, is dan ook erg uitgebreid.

EU-lidstaten vaardigen gestandaardiseerde controles en normen uit en controleren en handhaven die. De EU houdt op haar beurt toezicht op de uitvoering, de handhaving en de controles van de wetgeving, en geeft opleidingen aan internationale en EU-autoriteiten. De EU focust op vier hoofdgebieden: levensmiddelenhygiëne, diergezondheid, plantgezondheid en verontreiniging en residuen. 

Daarnaast nam de EU verschillende initiatieven om de veiligheid van de voedselketen te garanderen: het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF), het dierentraceersysteem (TRACES), de EU-pesticidendatabase en de kennisgevingen over plantgezondheid en onderscheppingen (EUROPHYT). 

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verspreidt ten slotte ook onafhankelijke risicobeoordelingen en wetenschappelijk advies, die als basis dienen voor de voedselveiligheidsnormen van de EU.

FAVV

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waakt over de veiligheid van de volledige voedselketen, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Elke schakel in de voedselketen moet geregistreerd zijn bij het FAVV. In elke etalage hangt een blauwe goedkeuringsaffiche van het agentschap, of je nu voor een slagerij, een bakkerij of een restaurant staat.

A0123

Het FAVV werd opgericht in 2000 en telt ruim 1200 medewerkers die alle controles op de voedselveiligheid uitvoeren. Daarnaast werken ze op geregelde basis samen met ongeveer 600 zelfstandige dierenartsen, 60 externe laboratoria en 9 nationale referentielaboratoria die erkend zijn door het FAVV, voor het uitvoeren van analyses en inspecties.

Ook rond traceerbaarheid zijn er strikte verplichtingen. Dit betekent dat er in het geval van problemen bij een eindproduct snel kan worden vastgesteld waar het probleem begonnen is. Op die manier kan er snel en accuraat gehandeld worden om andere probleemproducten te onderscheppen.

Het agentschap controleert de volledige keten. Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen moeten zich registreren bij het FAVV: van veevoeder tot restaurant, slagerij of supermarkt. Voor elke schakel in de voedselketen gelden andere regels en minimumvereisten. Zo zijn er bijvoorbeeld voorschriften voor afvalverwerking, ongediertebestrijding, schoonmaken en ontsmetten. Ook voorschriften rond bewaartemperaturen en -termijnen moeten strikt opgevolgd worden, zowel voor grondstoffen als voor bereide voedingsmiddelen.

Meer over het FAVV