Reglementering

Dierenwelzijn en duurzaamheid Dierenwelzijn Reglementering

De Belgische voedingssector volgt strenge nationale én Europese wetgeving om het dierenwelzijn te verzekeren.

A0208

Er bestaat op verschillende bestuursniveaus heel wat wetgeving op het vlak van dierenwelzijn. Op het supranationale niveau legde de Europese verordening inzake de bescherming van dieren een specifieke reglementering vast per diersoort, productiesysteem en productiefase, waarbij het welzijn van landbouwdieren bij wet beschermd wordt tijdens het transport en de slachting.

B0143

In België wordt de strenge Europese regelgeving nog aangevuld met bijkomende nationale wetgeving. Alle kwekerijen van landbouwdieren moeten die respecteren om het dierenwelzijn en de kwaliteit in de volledige keten te garanderen. De keten baseert zich hierop op specifieke lastenboeken, zoals Codiplan, Belbeef voor rundvee, Belpork voor varkens en Belplume voor pluimvee.

In 2014 werd dierenwelzijn als regionale bevoegdheid toegevoegd aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. De algemene federale dierenwelzijnswet blijft van kracht, maar de Vlaamse regering kan ook specifieke reglementering invoeren per diersoort en productiesysteem.

België staat aan de absolute wereldtop wanneer het gaat over de traceerbaarheid en de veiligheid van ons voedsel. Dat is een gevolg van ons goed uitgewerkte systeem van integrale ketenbewaking (IKB) en integrale kwaliteitszorg. Elke schakel in de productie, van riek tot vork, moet zich houden aan strenge normen die van vleessoort tot vleessoort verschillen. Er werd een afzonderlijk lastenboek per diersoort uitgewerkt. Denk aan Codiplan en Belbeef voor rundvlees, Belpork voor varken en Belplume voor gevogelte.

Het IKB-keurmerk geeft aan dat er bij de productie, het transport en de verwerking van het vlees extra controles hebben plaatsgevonden. Tijdens de controles bekijkt men onder meer of de eisen op het gebied van veevoer, dierenwelzijn, medicijngebruik, hygiëne, voedselveiligheid en transport worden nageleefd. Bij het transport moeten er bijvoorbeeld voldoende ruimte, lucht en ventilatie zijn en moeten de mogelijke transportafstanden zo kort mogelijk zijn. Op die manier wordt stress voor de dieren zo veel mogelijk vermeden. De uitvoerige controle van de keten garandeert de consument een mals en lekker stukje vlees, dat volledig traceerbaar en grondig gecontroleerd is.